Јавна набавка – Нафтни деривати 2017.

Јавна набавка мале вредности – Нафтни деривати – редни број ЈН- 1.1.1 за 2017.годину