Конкурс Министарства пољопривреде – Управе за пољопривредно земљиште

Обавештавају се пољопривредна газдинства да је Министартсво пољопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписала Конкурс за доделу средстава на територији Републике Србије у 2018. години за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

1) контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,

2) побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,

3) набавку нове опреме за наводњавање,

4) ископ/бушење бунара у функцији наводњавања,

5) израду пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање.

Корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим улагањима на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта може да буде:

1) физичко лице,

2) овлашћена организација за одређивање основних параметара плодностиземљишта,

3) привредно друштво и предузетник,

4) удружење водокорисника,

5) земљорадничка задруга,

6) јавно водопривредно предузеће.

Све информације можете добити на сајту Министартва пољопривреде Управе запољопривредно земљиште.

Општинска управа Сврљиг