Скупштинске одлуке

214 KB Одлуке и Решења са 31. Скупштине општине од 04.02.2016. 3 MB Одлуке и Решења са 30. седнице СО Сврљиг одржане 17.12.2015. 19 KB Решење о усвајању плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Сврљиг 19 KB Решење о усвајању плана и програма рада Центра за туризам, културу и спорт 19 KB Решење о усвајању извештаја о раду Центра за туриза, културу и спорт 19 KB Решење о усвајању извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 19 KB Решење о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад 19 KB Решење о усвајању извештаја о раду Општинске управе 20 KB Решење о усвајању извештаја о раду ЈП Дирекција за изградњу Сврљига 19 KB Решење о разрешењу чланова школског одбора ОШ Добрила Стамболић 19 KB Решење о усвајању годишњег извештаја о раду за 2014. год. Општинског правобранилаштва 19 KB Решење о разрешењу члана УО Центра за туризам, кутлтуру и спорт 20 KB Решење о разрешењу ВД директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљига 19 KB Решење о именовању чланова школског одбора ОШ Добрила Стамболић 19 KB Решење о именовању члана УО Центра за туризам, кутлтуру и спорт 20 KB Решење о именовању ВД директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљига 19 KB Решење о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад 20 KB Решење о давању сагласности на правнилик о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКСП Сврљиг 21 KB РЕшење о давању сагласности на правилник о раду ЈКСП Сврљиг 21 KB Одлука о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом КЕЛЕШ 35 KB Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта 60 KB Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Сврљиг 20 KB Одлука о допуни одлуке о накнадама одборника, чланова О. Већа, радних тела и висини путних трошкова одборника 15 KB Одлука о предлогу Влади РС да донесе Одлуку о преносу права јавне својине 14 KB Решење о разрешењу председника и једног члана УО Дома здравља 14 KB Решење о разрешењу члана УО Дома здравља 14 KB Решење о доношењу локалног акционог плана запошљавања за период 2015. до 2018. 14 KB Решење о именовању председника и једног члана УО Дома здравља 14 KB Решење о именовању члана УО Дома здравља 15 KB Решење о давању сагласности на одлуку о отуђењу осн.средст. ауточистилице ЈКСП 14 KB Решење о разрешењу члана школског одбора Средње школе 14 KB Решење о усвајању извештаја о утрошку средстава спортских клубова у 2014. 14 KB Решење о именовању члана УО Центра за социјални рад 14 KB Решење о именовању члана школског одбора Средње школе 14 KB Решење о разрешењу члана УО Центра за социјални рад 14 KB Решење о усвајању финансијског плана СО Сврљиг 14 KB Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ 14 KB Решење о именовању члана школског одбора ОШ 14 KB Одлука о усвајању плана Јавних набавки СО за 2015. 80 KB Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. 16 KB Решење о усвајању Извештаја о реализацији плана рада ПУ Полетарац Сврљиг 16 KB Решење о разрешењу чланова школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош 15 KB Решење о разрешењу председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Сврљиг 16 KB Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ Добрила Стамболић Сврљиг 15 KB Решење о разрешењу председника УО Дома здравља Сврљиг 15 KB Решење о разрешењу председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Сврљиг 16 KB Решење о именовању чланова школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош 16 KB Решење о именовању члана школског одбора ОШ Добрила Стамболић Сврљиг 15 KB Решење о именовању председника УО Дома здравља Сврљиг 15 KB Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Сврљиг 15 KB Решење о избору члана Општинског већа општине Сврљиг 16 KB Решење о давању сагласности на годишњи план рада ПУ Полетарац Сврљиг 24 KB Одлука о финансијској подршци породици са децом основношколског узраста 17 KB Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи брачним паровима 16 KB Одлука о давању сагласности ЈП Дирекцији за изградњу Сврљига за постављање видео надзора 15 KB Одлука о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг да може поставити опрему за грејање балон сале 69 KB Статут општине Сврљиг 15 KB Решење о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Сврљиг за период јануар-јун 2014. године 15 KB Решење о усвајању извештаја Анкетног однора за преиспитивање начина коришћења новчаних средстава додељених... 15 KB Решење о именовању чланова школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош Сврљиг 15 KB Решење о разрешењу школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош Сврљиг 15 KB Решење о разрешењу директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг 15 KB Решење о именовању вд директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг 15 KB Решење о давању сагласности на Одлуку о измени статута ЈП Дирекција за изградњу Сврљига 16 KB Решење о давању сагласности на измену и проширење ценовника одржавање чистоће 15 KB Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2014. годину 20 KB Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене општине Сврљиг 16 KB Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку 15 KB Одлука о измени Одлуке о начелима комасације у делу КО Плужина, општина Сврљиг 85 KB Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2014. годину 15 KB Одлука о давању сагласности о преносу возила без накнаде 25 KB Решење о разрешењу заменика председника Скупштине општине Сврљиг 14 KB Решење о избору заменика председника Скупштине општине Сврљиг 15 KB Решење о давању сагласности на утврђивање обима и количине послова на одржавање локалних и некатегорисаних путева за 2014. 15 KB Решење о давању сагласности ЈКСП Сврљиг за куповину половног багера-ровокопача и прикљ.уређаја у износу од 2 800 000 динара без ПДВа 15 KB Решење о давању сагласности за издавање у закуп пословног простора ЈКСП Сврљиг 26 KB Одлука о изменама и допунама статута општине Сврљиг 19 KB ОДЛУKА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА 16 KB РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СС ШКОЛЕ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ 16 KB РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СС ШКОЛЕ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ 16 KB РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ 16 KB РЕШЕЊЕ О О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ССШ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ 16 KB РЕШЕЊЕ О О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СС ШКОЛЕ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ 16 KB РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ 15 KB РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКСП 15 KB РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКСП СВРЉИГ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ 16 KB Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност 16 KB Решење о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност 57 KB ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 28 KB ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 18 KB ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 439 KB ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2013. ГОДИНУ 17 KB Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплава 15 KB РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКСП СВРЉИГ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ-ЛИЗИНГ ЗА КУПОВИНУ КОМБИНИРКЕ 57 KB ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 28 KB ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ СВРЉИГ 326 KB ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ ЗА ВОДЕ II РЕДА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ 57 KB ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 18 KB ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 19 KB ОДЛУKА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА ОДЛУKА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА 1 MB Одлука о верификацији мандата одборника у СО Сврљиг 46 KB Решење о давању сагласности на уговор о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг закључен између ЈП Дирекције за изградњу Сврљига и ЈКСП ''Сврљиг'' Сврљиг