Расписан Конкурс за посебан Програм финансирања у спорту

Под посебним програмима подразумевају се следећа подручја у спорту:

1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

2. Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

3. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини

чији је корисник Општина и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање

њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у

систему спорта;