Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и пет чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Општинско веће:

  • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
  • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
  • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • образује стручна, саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • инфоримише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о свом раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа су:

 • Игор Николић – привреда, туризам, урбанизам и инфраструктура
Игор Николић - Општински већник
Игор Николић – Општински већник
 • Тарзан Асановић – област социјалног рада и проблеми етничких група
Тарзан Асановић - Општински већник
Тарзан Асановић – Општински већник
 • Јелена Вучковић – –

ФОТО

 • Младен Митић – невладин сектор и заштита животне средине
Младен Митић - Општински већник
Младен Митић – Општински већник
 • Борислав Миленковић – омладина, спорт, просвета и нормативна акта
Борислав Миленковић - Општински већник
Борислав Миленковић – Општински већник

Мирослав Марковић, прeдсeдниk oпштинe и прeдсeдниk Вeћa,
Влада Пејчић, заменик председника општине,
Љубиша Стојковић, дипл. прaвниk, сekрeтaр Вeћa.