Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Скупштинске одлуке

Скупштинске одлуке донете на седницама СО Сврљиг можете пронаћи у овом делу сајта.

Скупштинске одлуке од 26.04.2022. године

Програм управљања споменика природе Преконошка пећина

Одлука о приступању изради СПУ 3ИД ПГР Сврљиг

Одлука о превозу путника у градском и приградском превозу

Одлука о одржавању улица и путева

Одлука о изради Трећих измена и допуна ПГР Сврљиг

Одлука о измени Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника пацијената

Одлука о допуни одлуке о водоснабдевању 2022

Одлука о додели општинских јавних признања

Скупштинске одлуке од 20.09.2021. године

Оглас за прибављање непокретности у јавну својину општине Сврљиг прикупљањем писме.понуда

Одлука о расписивању огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини

Одлука о приступању прибављања непокретности у јавну својину Општине Сврљиг прикупљ.писм.понуда на територији општине Сврљиг

Одлука о приступању поступку отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда јавним огласом на кп.бр. 1311 у КО Сврљиг

Одлука о измени Одлуке о финансијско помоћи за вантелесну оплодњу у општини Сврљиг

Одлука о измени Одлуке о признавању права на једнократну новчану помоћ за новорођенчад

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2021. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о општинској управи општине Сврљиг

Одлука о измени Одлуке о стипендирању ученика средње школе у Сврљигу

Одлука о изменама Одлуке о локалним административним таксама

Одлука о давању сагласности шаховском клубу

Скупштинске одлуке од 08.05.2021. године

Одлука о месним заједницама на територији општине Сврљиг

Одлука о престанку мандата

Скупштинске одлуке од 15.04.2021. године

Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Сврљиг

Одлука о додели општинских јавних признања

Одлука о начину регулисања правног статуса

Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Сврљиг

Скупштинске одлуке од 31.03.2021. године

Локални акциони план запошљавања 2021-2023

Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

Одлука о измени Одлуке о одређивању доктора медицине Дома здравља

Одлука о начелима комасације у деловима атарских општина Плужина и Нишевац

Одлука о потврђивању мандата

Оперативни план Сврљиг 2021

Правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

Одлука о измени Одлуке о одређивању доктора медицине Дома здравља

Одлука о нацелима комасације у деловима катастарских општина Плужина и Нишевац

Одлука о потврђивању мандата

Правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације

Скупштинске одлуке од 17.02.2021. године

Локални акциони план запошљавања Општине Сврљиг за 2021. годину

Одлука о предлогу Влади РС да донесе Одлуку о утврђивању јавног интереса

Одлука о измени Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине

Одлука о измени Одлуке о начелима комасације у деловима КО Нишевац и Плужина, општина Сврљиг

Програм управљања споменик природе Преконошка пећина - годишњи програм за 2021. годину

Скупштинске одлуке од 18.12.2020. године

Декларација о улози управљања људским ресурсим у општини Сврљиг

Кадровски план 2021.

Одлука о давању сагласности удружењу пензионера Сврљиг на употребу грба и имена општине Сврљиг

Одлука о субвенционисању нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Сврљиг

Одлука о усвајању плана набавки за 2021. годину СО Сврљиг

Правилник СО Сврљиг

Одлука о буџету за 2021. годину

Скупштинске одлуке од 03.12.2020. године

Одлука о спровођењу комасације на деловима катастарских општина Плужина и Нишевац, општина Сврљиг

Скупштинске одлуке од 22.10.2020. године

Одлука о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Сврљиг за 2020. годину

Одлука о стипендирању ученика средње школе у Сврљигу

Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о утврђивању јавног интереса на кп. бр. 2210 KO Сврљиг

Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине за грађевинско земљиште из јавне својине РС у јавну својину Општине Сврљиг

Одлука о одређивању јединице за ЛЕР

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи

II Измене и допуне ПГР Сврљиг