Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине;
 2. доноси буџет  и  усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних  прихода Општине као и начин и мерила  за одређивање  висине локалних  такса и надокнада;
 4. подноси иницијативу  за покретање  поступка оснивања, укидања или  промене  територије Општине;
 5. доноси  програм развоја  Општине  и појединих делатности;
 6. доноси просторни план  и урбанистичке  планове  Општине  и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински  референдум и референдум на делу територије Општине;
 9. изјашњава се о предлозима садржаним  у грађанској иницијативи и утврђује  предлог одлуке о самодоприносу;
 10. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши  надзор над њиховим радом;
 11. именује и разрешава  управни и надзорни одбор, директоре  јавних предузећа, установа, организација и служби  чији је оснивач  и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
 12. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 13. бира и разрешава Председника општине и на предлог Председника општине бира заменика председника општине  као и чланове општинског већа;
 14. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 15. одлучује о прибављању ствари и располагању стварима у својини општине, под условима прописаним законом и посебном одлуком одређује лице надлежно за закључивање уговора о прибављању и располагању стварима у својини општине;
 16. одлучује о јавно –приватном партнерству са или без елемената концесије и доноси концесиони акт;
 17. даје претходну сагласност Јавном предузећу да може улагати капитал у друга друштва капитала за обављање делатности од општег интереса или делатности која није делатност од општег интереса,
 18. даје сагласност Јавном предузећу да може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности ,
 19. даје сагласност јавном предузећу о промени седишта и пословног имена, на начин утврђен оснивачким актом јавног предузећа.
 20. утврђује  општинске таксе и друге локалне приходе који јој припадају;
 21. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 22. прописује радно време угоститељских , трговинских  и занатских објеката;
 23. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
 24. доноси акт о јавном задуживању  Општине у складу са законом  којим се уређује јавни дуг;
 25. даје мишљење  о законима којима се уређују питања  од значаја за локалну самоуправу;
 26. разматра извештај о раду  и даје сагласност  на програм рада  корисника буџета;
 27. одлучује  о сарадњи  и удруживању  са градовима  и општинама, удружењима и невладиним организацијама;
 28. информише јавност о свом раду;
 29. покреће поступак за оцену  уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије  којим се  повређује право  на локалну самоуправу,
 30. доноси акт  о организацији и функционисању цивилне заштите обезбеђује  финансијска средства за извршавање задатака заштите и спасавања и цивилне заштите ,формира и опрема јединице цивилне заштите опште намене и одређује лица оспособљена за заштиту и спасавање на територији јединице локалне самоуправе
 31. доноси одлуку о образовању општинског штаба за ванредне ситуације;
 32. остварује сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у складу са овим и другим законима;
 33. усклађује своје планове заштите и спасавања са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије;
 34. израђује и доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 35. усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе;
 36. обезбеђује заштиту права пацијената, уређује начин организовања, финансирања и услове рада саветника пацијената и Савета за здравље,  одређује лице које обавља послове саветника пацијената;
 37. доноси одлуку о формирању Савета за безбедност;
 38. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом и пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине општине Сврљиг је Милан Михајловић.

Заменик председник Скупштине општине Сврљиг је Татјана Лазаревић.

Секретар Скупштине општине Сврљиг је Бојана Голубовић, дипломирани правник.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.:

1. Милија Милетић 1968, Ветеринарски техничар Сврљиг, 7. бригаде 10
2. Мирослав Марковић 1985, Професор физичког васпитања Сврљиг, Здравка Миловановића 16
3. Милан Михајловић 1989, Мастер менаџер Сврљиг, Васе Албанца 107а
4. Татјана Лазаревић 1970, Пољопривредник Сврљиг,Ставрије Милановића 44
5. Наташа Ивковић 1973, Дипломирани правник Сврљиг, Железничка 17/18
6. Влада Пејчић 1983, Дипломирани економиста Сврљиг, Тимочка 8
7. Горан Михајловић 1983, Др ветеринарске медицине Сврљиг, Хаџићева 84
8. Милан Костић 1987, Инжењер прехрамбене технологије Сврљиг, Васе Албанца 127
9. Јасмина Живковић 1983, Инжењер машинства Село Преконога
10. Весна Милојковић 1963, Правни техничар Сврљиг, Победе бб
11. Дарко Антанасијевић 1981, Доктор стоматологије Сврљиг, 13. октобар 10
12. Михајло Стевановић 1995, Пољопривредник Село Лабуково
13. Јелена Трифуновић 1980, Дипломирани правник Сврљиг, 7. бригаде 62
14. Вања Спасић 1981, Професор филозофије и логике Сврљиг, Радничка 2
15. Далибор Јевтић 1981, Доктор медицине Село Драјинац
16. Зоран Михајловић 1960, Возач Село Ђуринац
17. Владица Живановић 1972, Професор историје Сврљиг, Ловачка 12
18. Марина Мијајловић 1977, Економски техничар Сврљиг, Ристосија Ристића 12
19. Милена Николић 1978, Геодетски техничар Сврљиг, 12. децембра 1

група грађана  “Покрет за спас Сврљига“:

1. Братислав Митић 1972, Електротехничар Сврљиг,Радосава Голубовића Грује
бр.14
2. Милица Миленковић 1989, Мастер филолог Сврљиг, 13. Октобар бр.4
3. Александар Петковић 1978, Машински техничар Сврљиг, Миодрага Сарајлије бр.98
4. Емина Жикић 1988, Економиста Сврљиг, Добриле Стамболић Стане
бр.7
5. Саша Миљковић 1973 Хемијски техничар Сврљиг,12. Децембар бр.24

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“ – ИВИЦА ДАЧИЋ

1. Марија Ракић 1996, Апсолвент права Сврљиг, Лоле Рибара 52
2. Бранислава Гајић 1973, трговац Сврљиг, Ђуриначка 14
3. Нина Радовановић 1998, Саобраћајни техничар Сврљиг, Василија Анђелковића Албанца бр.33