Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Општинска документа

СТАТУТ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

Статут општине Сврљиг

Нацрт Статута за јавну расправу из 2018. године

Списак службених лица у Општинској управи Општине Сврљиг овлашћених за решавање у управним стварима / вођење управног поступка

Списак службених лица у Општинској управи Општине Сврљиг овлашћених за решавање у управним стварима

Списак службених лица у Општинској управи Општине Сврљиг овлашћених за вођење управног поступка

Локална комунална такса:

Одлука о локалним комуналним таксама 2019.

Саобраћајни инспектор:

План рада саобраћајног инспектора за 2020. годину

План рада саобраћајног инспектора за 2018. годину

Извештај о раду саобраћајног инспектора за 2017. годину

Комунални инспектор:

Конторлна листа о градском водоводу, снабдевање водом за пиће

Контролна листа о градској канализацији

Контролна листа о одржавању јавних зелених површина

Контролна листа о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању

Контролна листа о септичким јамама

Контролна листа држања домаћих животиња, хватање и смештај паса и мачака луталица

Контролна листа држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина

Контролна листа држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина осећне јаме

Контролна листа држање домаћих животиња, пси, мачке, голубови, украсне и егзотичне птице

Контролна листа о радном времену у угоститељству

Контрилна листа о радном времену у занатству и трговини

Контролне листе:

Контролна листа из области контроле ауто такси превоза

Контролна листа из боласи контроле јавног превоза путника у друмском саобраћају

Контролна листа из области контроле јавног градског и приградског превоза путника

Контролна листа из области контроле превоза путника за сопствене потребе

Контролна листа из области контроле редовног одржавања пута

Контролна листа из области контроле пута и путног земљишта на општинским путевима

Контролна листа из области контроле ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају

Контролна листа контрола извођења падова и вршења другигх радњи од стране корисника општинских путева

Контролна листа контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала макадмски коловоз

Контролна листа контрола прегледа пута у зимским условима одржавања

Контролна листа контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима

Контролна листа контрола путника зимске службе

Контролна листа контрола саобраћајне сигнализације

Контролна листа контрола раскопавања јавних површина

Контролна листа превоза терета за сопствене потребе

Грађевински инспектор:

План надзора за 2018.

Списак издатих решења о озакоњењу објеката за 2017. годину - Регистар база података за решења бесправно саграђених објеката за 2017.

Употребна дозвола

Годишњни извештај за 2017. грађевинска инспекција Сврљиг

Надзор по члану 145

Конструкције

Употребна дозвола

Конструкције

Надзор по члану 145

Темељи

Надзор по издатој дозволи

Кодекс понашања службеника и намештеника у Општинској управи Општине Сврљиг:

Кодекс понашања службеника и намештеника у Општинској управи Општине Сврљиг

ОДЛУКА О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Одлука о измени допуне ОУ 2021.

Одлука о измени и допуни Одлуке ОУ 22.10.2020.

Одлука о измени и допуни Одлуке ОУ 2018.

Одлука о Општинској управи 2016.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Сврљиг

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Сврљиг

Оперативни план одбране од поплава за 2021. годину

Оперативни план 2021.

Водна књига

Сагласност

Решење Општинског већа

Скупштина

Захтев

Закључак

Плавно подручје Росуља

Плавно подручје Исток

Сврљиг плавно подручје

ОУ Сврљиг

Одлука о ОУ Сврљиг

Табела са подацима о броју запослених и радно ангажованих

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилник о организацији и сисематизацији радних места у ОУ и општинском правобранилаштву

Правилник о измени обједињеног Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ и Општинском првобранилаштву

Одлука о измени и допуни Одлуке о ОУ Сврљиг

Одлука о измени Одлуке о ОУ Сврљиг

Одлука о измени и допуни Одлуке о ОУ Сврљиг