Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Општинска управа

Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Општинска управа општине Сврљиг има следеће унутрашње јединице:

 1. Одељење за буџет и финансије
 2. Одсек за привреду
 3. Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне длатности и грађевинарство
 4. Одсек за инспекцијеске послове
 5. Одељење за друштвене делатности и општу управу.

Одељење за буџет и финансије у свом саставу има два Одсека и једну службу, и то:

 1. Одсек за рачуноводство
 2. Одсек за локалну пореску администрацију
 3. Служба имовинско-правних послова