Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Јавно правобранилаштво

Oпштинско јавно правобранилаштво је посебан и самосталан орган чија је надлежност регулисана Законом  о  јавном  правобранилаштву  Републике Србије (“Службени гласник РС“, број 43 од 20.7.1991. године).

Јавно правобранилаштво по Закону о јавном правобранилаштву и другим републичким прописима и прописима Скупштине општине Сврљиг, заступа општину и њене органе, месне заједнице, општинске фондове који имају својство правног лица и предузећа и установе која се финансирају из средстава буџета. Ове органе и организације правобранилаштво заступа пред редовним и Привредним судовима, органима управе и другим органима, увек када је потребно да се штите имовинска права и имовински интереси субјеката које заступа тј. сваки пут када дође до имовинско-правних спорова између  напред наведених субјеката и других правних и физичких лица. Поред тога, правобранилаштво има и поједина посебна овлашћења из Закона о становању, Закона о промету непокретности и права, Закона о експропријацији, Закона о национализацији и Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа.

 

  • Општински јавни правобранилац: Љубиша Стојковић, дипл.правник.
    E-mail: [email protected]
    Телефон: 018/821-104 локал 104