Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и пет чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Општинско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • образује стручна, саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • инфоримише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о свом раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа су:

 • Ива Антић
 • Тарзан Асановић
 • Владица Живановић
 • Милија Николић
 • Боривоје Петковић
 • Ненад Станковић
 • Милан Михајловић

Јелена Трифуновић, прeдсeдниk oпштинe и прeдсeдниk Вeћa,
Градимир Милосављевић, заменик председника општине,
Љубиша Стојковић, дипл. прaвниk, сekрeтaр Вeћa.