Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Skupština opštine

Opština Svrljig

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom.

Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

 1. donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine;
 2. donosi budžet  i  usvaja završni račun budžeta;
 3. utvrđuje stope izvornih  prihoda Opštine kao i način i merila  za određivanje  visine lokalnih  taksa i nadoknada;
 4. podnosi inicijativu  za pokretanje  postupka osnivanja, ukidanja ili  promene  teritorije Opštine;
 5. donosi  program razvoja  Opštine  i pojedinih delatnosti;
 6. donosi prostorni plan  i urbanističke  planove  Opštine  i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
 7. donosi propise i druge opšte akte;
 8. raspisuje opštinski  referendum i referendum na delu teritorije Opštine;
 9. izjašnjava se o predlozima sadržanim  u građanskoj inicijativi i utvrđuje  predlog odluke o samodoprinosu;
 10. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije i vrši  nadzor nad njihovim radom;
 11. imenuje i razrešava  upravni i nadzorni odbor, direktore  javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi  čiji je osnivač  i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
 12. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 13. bira i razrešava Predsednika opštine i na predlog Predsednika opštine bira zamenika predsednika opštine  kao i članove opštinskog veća;
 14. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 15. odlučuje o pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini opštine, pod uslovima propisanim zakonom i posebnom odlukom određuje lice nadležno za zaključivanje ugovora o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine;
 16. odlučuje o javno –privatnom partnerstvu sa ili bez elemenata koncesije i donosi koncesioni akt;
 17. daje prethodnu saglasnost Javnom preduzeću da može ulagati kapital u druga društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa ili delatnosti koja nije delatnost od opšteg interesa,
 18. daje saglasnost Javnom preduzeću da može, pored delatnosti za čije je obavljanje osnovano, da obavlja i druge delatnosti ,
 19. daje saglasnost javnom preduzeću o promeni sedišta i poslovnog imena, na način utvrđen osnivačkim aktom javnog preduzeća.
 20. utvrđuje  opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj pripadaju;
 21. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 22. propisuje radno vreme ugostiteljskih , trgovinskih  i zanatskih objekata;
 23. daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;
 24. donosi akt o javnom zaduživanju  Opštine u skladu sa zakonom  kojim se uređuje javni dug;
 25. daje mišljenje  o zakonima kojima se uređuju pitanja  od značaja za lokalnu samoupravu;
 26. razmatra izveštaj o radu  i daje saglasnost  na program rada  korisnika budžeta;
 27. odlučuje  o saradnji  i udruživanju  sa gradovima  i opštinama, udruženjima i nevladinim organizacijama;
 28. informiše javnost o svom radu;
 29. pokreće postupak za ocenu  ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije  kojim se  povređuje pravo  na lokalnu samoupravu,
 30. donosi akt  o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite obezbeđuje  finansijska sredstva za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i civilne zaštite ,formira i oprema jedinice civilne zaštite opšte namene i određuje lica osposobljena za zaštitu i spasavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave
 31. donosi odluku o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije;
 32. ostvaruje saradnju sa regijama i opštinama susednih zemalja, u skladu sa ovim i drugim zakonima;
 33. usklađuje svoje planove zaštite i spasavanja sa Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije;
 34. izrađuje i donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
 35. usklađuje planove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama sa susednim jedinicama lokalne samouprave;
 36. obezbeđuje zaštitu prava pacijenata, uređuje način organizovanja, finansiranja i uslove rada savetnika pacijenata i Saveta za zdravlje,  određuje lice koje obavlja poslove savetnika pacijenata;
 37. donosi odluku o formiranju Saveta za bezbednost;
 38. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Predsednik Skupštine opštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene Statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine opštine Svrljig je Tatjana Lazarević.

Zamenik predsednik Skupštine opštine Svrljig je Goran Jeremijić.

Sekretar Skupštine opštine Svrljig je Mariola Gagić, diplomirani pravnik.

UJEDINJENA SELJAČKA STRANKA – MILIJA MILETIĆ – SRPSKA NAPREDNA STRANKA “ODOVORNO I ISKRENO ZA MLADOST, SELJAKE, RADNIKE I PENZIONERE“:

 1. Milija Miletić (USS)
 2. Nebojša Antonijević (USS)
 3. Goran Jeremijić (SNS)
 4. Danijela Mitić (USS)
 5. Tatjana Lazarević (USS)
 6. Dragan Mihajlović (USS)
 7. Vladan Milosavljević (USS)
 8. Jelena Andrejević (SNS)
 9. Zoran Mihajlović (USS)
 10. Ivan Milivojević (USS)
 11. Ranko Bogojević (USS)
 12. Ubavka Dikić (USS)
 13. Vesna Milojković (SNS)
 14. Slavoljub Vučković (USS)
 15. Dragana Milanović (USS)
 16. Goran Živić (USS)
 17. Nataša Ivković (USS)
 18. Ljubinko Đorđević (USS)
 19. Vlada Pejčić (SNS)
 20. Milenko Petrović (PUPS)

IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS) NOVA SRBIJA (NS), NARODNA SELJAČKA STRANKA (NSS) – SVRLJIG POBEĐUJE:

 1.  Raco Mentović (SPS)
 2.  Lazar Vukadinović (SPS)
 3.  Branislava Gajić (SPS)

“ZAJEDNO ZA OPŠTINU SVRLJIG“ – DEMOKRATSKA STRANKA, DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE:

 1. Milan Videnović (DS)
 2. Miodrag Matejić (DSS)

JEDINSTVENA SRBIJA – DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – DOMAĆINSKI ZA SVRLJIG:

 1. Goran Marinković (JS)

DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA:

 1.  Zoran Marković (SRS)