Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Javno pravobranilaštvo

Opština Svrljig

Opštinsko javno pravobranilaštvo je poseban i samostalan organ čija je nadležnost regulisana Zakonom  o  javnom  pravobranilaštvu  Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, broj 43 od 20.7.1991. godine).

Javno pravobranilaštvo po Zakonu o javnom pravobranilaštvu i drugim republičkim propisima i propisima Skupštine opštine Svrljig, zastupa opštinu i njene organe, mesne zajednice, opštinske fondove koji imaju svojstvo pravnog lica i preduzeća i ustanove koja se finansiraju iz sredstava budžeta. Ove organe i organizacije pravobranilaštvo zastupa pred redovnim i Privrednim sudovima, organima uprave i drugim organima, uvek kada je potrebno da se štite imovinska prava i imovinski interesi subjekata koje zastupa tj. svaki put kada dođe do imovinsko-pravnih sporova između  napred navedenih subjekata i drugih pravnih i fizičkih lica. Pored toga, pravobranilaštvo ima i pojedina posebna ovlašćenja iz Zakona o stanovanju, Zakona o prometu nepokretnosti i prava, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o nacionalizaciji i Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.

  • Opštinski javni pravobranilac: Danijela Budimović, dipl. pravnik
    E-mail: ousvrljig@gmail.com
    Telefon: 018/821-104 lokal 108