Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Процена утицаја на животну средину пројекта за изградњу објекта и инсталацију система за пречишћавање отпадних вода

С В Р Љ И Г
ОПШТИНА СВРЉИГ-ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Сврљиг Радетова 31

О Б Ј А В Љ У Ј Е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Друштво за производњу, трговину и услуге “FREE FASHION GR” доо из Сврљига улица Васе Албанца 175, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу објекта и инсталацију система за пречишћавање отпадних вода на локацији у улици Васе Албанца бб у Сврљигу.
Пројекат је локалног карактера и предвиђа изградњу хале површине 72м2 у Сврљигу за инсталацију система за пречишћавање отпадних вода, на катастарској парцели 2583 у КО Сврљиг укупне површине 1150м2. Пројекат предвиђа инсталирање нове опреме за пречишћавање отпадних вода – био блок капацитета 100м3/дан.

20Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Сврљиг, у Одсеку за привреду и пољопривреду, ул Радетова бр 31, канцеларија број 7, свакога радног дана у временском периоду од 9-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 20 дана од дана пријема.
Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.
Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 28.12.2016.
године у Општинској управи Сврљиг у 12,00 часова.
Ово Обавештење се објављује на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).
НАЧЕЛНИК
Дејана Митић

Најновије на порталу Општине Сврљиг