Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

ЈАВНИ УВИД – Поводом друге измене и допуне Плана генералне регулације Сврљига

Општина Сврљиг На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019 и 37/2019)
О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД
Поводом друге измене и допуне
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА
Одлука о изради других измена и допуна ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СВРЉИГА објављена је у „Службеном листу града Ниша“ бр. 34/20119 од 13.5.2019 г. год.
Jавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 12. маја 2020 год. до 13. јуна
2020 године на интернет страници општине Сврљиг http://www.svrljig.rs/
Општина Сврљиг, као носилац израде предметног плана других измена и допуна
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА организује јавни увид у циљу
упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми
Општини Сврљиг – Одељење за урбанизам, Радетова 31, 18360 Сврљиг или на мејл адресу
gostanamihajlovic@gmail.com, у току трајања јавног увида, закључно са 13. 6. 2020године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде
измена и допуна предметног плана могу утицати на планска решења.
Израду плана финансира Општина Сврљиг

Најновије на порталу Општине Сврљиг