Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

На основу члана 36., члана 38. став 2, и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16, 88/19), члана 40. Статута општине Сврљиг („Службени лист Града Ниша“, број 21/2019), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКСП „Сврљиг” Сврљиг, I број 023-29/2023 од 26. октобра 2023. године, Скупштина општине Сврљиг, расписује

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА

СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Подаци о Јавном комуналном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално – стамбено предузеће „Сврљиг“ Сврљиг.

Скраћено пословно име предузеће: ЈКСП „Сврљиг”, Сврљиг.

Седиште предузећа је у Сврљигу, ул. Радетова бр. 27.

Матични број ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг је : 07349955 , ПИБ: 101007479.

Претежна делатност предузећа је: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место:

Директор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг” Сврљиг.

Директор се именује на период од четири године.

Послови директора Jавног комунално-стамбеног предузећа: представља и заступа Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“; организује и руководи процесом рада; води пословање Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“; одговара за законитост рада Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског вeћa; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава); извршава одлуке Надзорног одбора; бира извршне директоре; бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине; закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се ypeђyjy радни односи; доноси акт о систематизацији; предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката; одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа; доноси план набавки за текућу годину; доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“.

Услови за именовање Директора:

 1. да је лице пунолетно и пословно способно;
 2. 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;
 4. 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
 5. 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. 8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
 10. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 11. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 12. обавезно лечење наркомана;
 13. обавезно лечење алкохоличара;
 14. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада:

Сврљиг, ул. Радетова бр. 27

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата:

Проверавају се и оцењују у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Стручна оспособљеност кандидата за директора оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са законом.

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, као и посебних области знања.

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа).

Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, обавља комисија за спровођење конкурса за избор директора.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву :

Пријава на јавни конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања, стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригинал или овереној фотокопији и то:

-Извод из матичне књиге рођених ( Издат у складу са Законом о матичним књигама ),

-Уверење о пословној способности ( Издат од стране надлежног центра за социјални рад ) ,

-Диплома о стеченом високом образовању,

-Исправе којима се доказује радно искуство у струци ( потврде или други акти којима се доказује најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање ),

-Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима предузећа ( потврде или други акти којима се доказује да лице има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног предузећа),

-Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),

-Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

-Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци, и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се утврђују кривична дела и то:

 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“).

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти са назнаком: Комисији за спровођење јавног конкурса за избор Директора Јавног комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, путем поште или преко писарнице Општинске управе на адресу : Ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг – не отварати“.

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Михајловић и Бојана Голубовић, контакт телефон 018 821 018 локал 120, сваког радног дана од 09-14 часова. Информације се могу добити и на сајту svrljig.rs.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС“ у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, у „Службеном листу Града Ниша“, у дневном листу који се дистрибуира на целој територији РС и на интернет страници општине Сврљиг.

I Број: 023-29/2023

У Сврљигу, 26.10.2023. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК

Милан Михајловић

 

Документа

Оглас о јавном конкурсу за избор директора ЈКСП ,,Сврљиг''

Најновије на порталу Општине Сврљиг