Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније NI4581_02 NI_Gojmanovac

Одељење за буџет финансије и привреду, Општинске управе Сврљиг, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније NI4581_02 NI_Gojmanovac, на кп.бр. 136 КО Попшица на подручју општине Сврљиг, спроведеном на захтев предузећа „Квалитет“ а.д. из Ниша, који је поднет у име носиоца пројекта „А1 Србија“ д.о.о. Београд. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније NI4581_02 NI_Gojmanovac, коју је израдило предузеће „Квалитет“ а.д. из Ниша.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту Општинске управе Сврљиг (www.svrljig.rs) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).

Обавештење - Гојмановац

Решење - Гојмановац

Најновије на порталу Општине Сврљиг