Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.

Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 48/19.

Одредбама члана 45а став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, у даљем тексту: Закон), односно, чл. 37-44. Правилника о садрзини, нацину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), утврђене су надлежности око организовања и спровођења раног јавног увида поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

У том смислу, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, организује Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15. дана, у периоду од 2. до 16. марта 2020. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПП РС 2021-2035 Рани јавни увид ЦИР

РЈУ ППРС Елаборат

РЈУ ППРС Оглас

РЈУ к1 300

РЈУ к2 300

РЈУ к3 300

Најновије на порталу Општине Сврљиг