Изборник Затворити

Јавна набавка – Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 83/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број III Број 404-71/2016 од 27.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку III број 404-71-1/2016 од 27.07.2016. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга мобилне и фиксне телефоније ЈН бр. 1.2.2.

 

Прочитајте и ово: